Algemene voorwaarden parkeerborden

Artikel 1   Voorwerp van de overeenkomst

 

 1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder:

 

Een complete set met 2 PEHD-kunststof verkeersborden E3 verboden te parkeren en verboden stil te staan Ø 400mm; met onderbord Xa/b begin en einde; op galvapaal 40x40 met 2 verzwaarde voeten van 15kg.

 

Hierna de “Set E3”.

 

 1. De Huurder aanvaardt de staat waarin de Set E3 zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

 

Artikel 2     Bestemming

 

De Set E3 is uitsluitend bestemd voor het afbakenen van een parkeerzone waar een tijdelijk parkeerverbod geldt zoals beschreven staat in de door de autoriteiten afgeleverde vergunning voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie / tijdelijke inname van openbaar domein.

 

Artikel 3    Duur en opzeggingsmodaliteiten

 

 1. De duur van het huurcontract wordt opgenomen in artikel 13 de verhuurtermijn.

 

 1. Iedere partij heeft ieder moment het recht voortijdig en kosteloos een einde te stellen aan de huurovereenkomst, mits hij 3 dagen van tevoren opzegt middels aangetekende brief of email (met ontvangstbevestiging) aan de andere partij. Huurders kunnen hun overeenkomst opzeggen tot 3 dagen op voorhand, tegen terugbetaling van de volledige door hen betaalde prijs min € 10 administratiekosten. Dergelijke terugbetaling geschiedt enkel via bankoverschrijving, welke de Verhuurder binnen 2 weken dient uit te voeren.

 

Artikel 4      Huurprijs

 

 1. Partijen komen een netto basishuurprijs overeen van € 29 voor de eerste 3 dagen van de verhuring, tenzij anders bepaald.

 

 1. Voor elke dag langer dan de eerste 3 dagen van de verhuring, komt er een toelage van € 4 per dag boven op de basishuurprijs.

 

 1. De volledige prijs van het gekozen pakket dient door de Huurder aan de Verhuurder op voorhand te worden betaald, en ten laatste op de dag van eerste verhuur. Betaling kan cash, bankcontact-app  via bankoverschrijving of met bankcontact.

 

 1. Voor de verhuur van de Set E3 zal er een waarborg worden gevraagd van € 50, een waarborg die de huurder terugkrijgt wanneer hij de Set E3 terugbrengt, op de afgesproken dag en in dezelfde staat dan waarin de huurder ze heeft ontvangen.

 2. Als klant kan u ook bijkomend een anti-diefstalverzekering afsluiten, (zie artikel 14 Verzekering). De kostprijs van deze verzekering bedraagt € 17/ set E3.

 3. Onder voorbehoud van alle andere rechten en vorderingsrechten van de Verhuurder, zal elke vertraging van betaling van de huurprijs verschuldigd onder de huurovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de achterstallige huurgelden verhoogd met een intrest van 7% (zeven procent) per begonnen jaar tot op de datum van volledige betaling.

 4. Huurders nemen expliciete kennis van het feit dat de Set E3 na de met hen opgegeven eindtijd, door een andere huurder kan zijn geboekt. Het is daarom uiterst belangrijk de Set E3 op tijd terug te brengen. Indien de Set E3 niet tijdig terug wordt gebracht, en in de staat waarin de huurder de set ontving, zullen hiervoor 2 huureenheden (of € 58) in rekening worden gebracht, welke ofwel worden bijgeteld van het openstaande tegoed, ofwel apart kunnen worden betaald. Dit om te compenseren voor het verloren tijdsblok van de persoon die normaliter na hen de Set E3 zou hebben gebruikt en voor het extra tijdsblok dat voor die persoon zal moeten worden gereserveerd.

 

Artikel 5     Kosten en lasten

 

 1. Alle kosten en lasten van welke aard ook met betrekking tot het innemen van parkeerplaatsen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanvraag vergunning, betaling van compensatie (belastingen) aan de gemeente, eventuele boetes en verzekeringskosten, …)

vallen ten laste van de Huurder.

 1. Zoals beschreven in artikel 2 mag de Set E3 enkel worden gebruikt voor het afbakenen van een zone waarvoor een vergunning werd afgeleverd, gedurende de looptijd van die vergunning.

Als de Set E3 wordt gebruikt zonder vergunning, en hieraan boetes worden gekoppeld of zelfs lijdt tot een inbeslagname van de Set E3, zal de huurder hiervoor de kosten moeten dragen EN de verhuurder moeten vergoeden voor zijn verlies. Dit verlies houdt in de aankoopprijs van een nieuwe Set E3 + het verlies aan huurinkomsten gedurende de periode dat de verhuurder zonder set valt.

 1. De Huurder zal de Set E3 als een goed huisvader gebruiken en uitsluitend overeenkomstig de in artikel 2 beschreven bestemming.

Artikel 6     Teruggave van de Set E3

 

 1. De Huurder is gehouden tot teruggave van de Set E3 bij het beëindigen van deze huurovereenkomst om welke reden dan ook.

 

 1. De Set E3 moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst. De Huurder kan echter niet instaan voor verlies of beschadiging van de Set E3 door ouderdom of overmacht. Tenzij kan worden aangetoond dat er niet werd gehandeld als een goede huisvader.

 

Artikel 7    Uitdrukkelijk ontbindend beding

 

 1. De huurovereenkomst zal automatisch geacht worden ontbonden te zijn tussen Partijen ingeval van verlies of tenietgaan van de Set E3 alvorens de verhuurdatum van dit contract ingaat. In voorkomend geval heeft de Huurder recht op terugbetaling van het openstaande tegoed.

 

 1. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der Partijen zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt. Indien de Huurder zijn plichten niet nakomt, heeft de Verhuurder het recht tot inhouding van het openstaande tegoed. Indien de Verhuurder zijn plichten niet nakomt, heeft de Huurder recht op terugbetaling van het openstaande tegoed.

 

Artikel 8   Onderhuur en overdracht van huur

 

De Huurder mag de huurovereenkomst niet overdragen, noch de Set E3 geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Indien de Huurder dit wel doet, kan alle eventuele schade op hem worden verhaald.

 

Artikel 9   Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

 

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbank naar Belgisch recht.

 

Artikel 10     Nietigheid

 

Wanneer een clausule van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere bepalingen onveranderd van toepassing, voor zover het niet een essentiële bepaling van de huurovereenkomst betreft.

 

Artikel 11   Voorgaande overeenkomsten en aanvragen

 

 • De huurovereenkomst vervangt integraal alle voorgaande overeenkomsten, akkoorden of afspraken die tussen de Verhuurder en de Huurder zijn gemaakt betreffende de huur van de set E3.

 • Het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier betekend automatisch dat u akkoord gaat met deze huurovereenkomst

Artikel 12 Privacy

De van u verkregen gegevens via invul- of aanvraagformulieren wordt door ons enkel gebruikt voor administratieve doeleinde, zonder deze door te geven aan derden of te gebruiken voor commerciële informatieverspreiding. De gegevens van u verkregen via enquêtes worden door ons enkel gebruikt om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren waar nodig. 

 

Artikel 13      Verhuurtermijn

 

De Set E3 zal door de verhuurder worden verhuurd aan de huurder

Van:                      ….. / …… / 20 ……         Tot en met:           …… / …… / 20 ……

 

Artikel 14 Verzekering

Als klant kan u bijkomend een anti-diefstalverzekering afsluiten. Deze verzekering zal de verhuurder vergoeden bij diefstal of vandalisme. De verzekering is optioneel maar Indien de huurder geen verzekering afsluit en er vindt een diefstal of vandalisme plaats aan de gehuurde goederen, dient de huurder het geleden verlies aan de verhuurder te vergoeden. Dit kan gaan van het inhouden van de waarborg tot het aanrekenen van het volledige bedrag van een nieuwe set E3.
Voorwaarden:

Zodra diefstal, verdwijning of beschadigingen van de gehuurde set E3 wordt vastgesteld door de huurder, zal hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24u de gegevens van het opgestelde proces-verbaal alsook hiervan een duidelijk leesbaar kopie overmaken aan de verhuurder. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak meer kunnen maken op de afgesloten verzekering en zal hij/zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden.

Als kan worden aangetoond dat de huurder het gehuurde goed niet heeft beheerd als een goede huisvader geldt eveneens een terugtrekking van de verzekeringspolis.

 

 

Het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier is gelijkwaardig aan het ondertekenen van deze huurovereenkomst

 

 

Algemene voorwaarden Signalisatie

Artikel 1   Voorwerp van de overeenkomst

 

 1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder:

 

Een complete Signalisatie set zoals beschreven op de leveringsbon

 

Hierna de “Signalisatie set”.

 

 1. De Huurder aanvaardt de staat waarin de Signalisatie set zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

 

Artikel 2    Bestemming

 

De Signalisatie set is uitsluitend bestemd voor het afbakenen van een (werk)zone grenzend aan de openbare weg of een werkzone op de openbare weg zoals beschreven staat in de door de autoriteiten afgeleverde vergunning voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie / tijdelijke inname van openbaar domein.

 

Artikel 3     Duur en opzeggingsmodaliteiten

 

 1. De duur van het huurcontract wordt opgenomen in artikel 13 de verhuurtermijn.

 

 1. Iedere partij heeft ieder moment het recht voortijdig en kosteloos een einde te stellen aan de huurovereenkomst, mits hij 3 dagen van tevoren opzegt middels aangetekende brief of email (met ontvangstbevestiging) aan de andere partij. Huurders kunnen hun overeenkomst opzeggen tot 3 dagen op voorhand, tegen terugbetaling van de volledige door hen betaalde prijs min € 10 administratiekosten. Dergelijke terugbetaling geschiedt enkel via bankoverschrijving, welke de Verhuurder binnen 2 weken dient uit te voeren.

 

Artikel 4      Huurprijs

 

 1. Partijen komen een netto basishuurprijs overeen, overeenstemmend met de prijslijst opgesteld door Signaco en terug te vinden op de website. Tenzij anders bepaald.

 

 1. De volledige prijs van het gekozen pakket dient door de Huurder aan de Verhuurder op voorhand te worden betaald, en ten laatste op de dag van eerste verhuur. Betaling kan cash, bankcontact-app via bankoverschrijving of met bankcontact.

 

 1. Voor de verhuur van de Signalisatie set zal er een waarborg worden gevraagd van overeenstemmend met de vastgelegde tarieven in de prijslijst. Een waarborg die de huurder terugkrijgt wanneer hij de Signalisatie set terugbrengt, op de afgesproken dag en in dezelfde staat dan waarin de huurder ze heeft ontvangen.

 2. Als klant kan u ook bijkomend een anti-diefstalverzekering afsluiten, (zie artikel 14 Verzekering). De kostprijs van deze verzekering bedraagt vindt u terug in de opgestelde prijslijst.

 3. Onder voorbehoud van alle andere rechten en vorderingsrechten van de Verhuurder, zal elke vertraging van betaling van de huurprijs verschuldigd onder de huurovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de achterstallige huurgelden verhoogd met een intrest van 7% (zeven procent) per begonnen maand tot op de datum van volledige betaling.

 4. Huurders nemen expliciete kennis van het feit dat de Signalisatie set na de met hen opgegeven eindtijd, door een andere huurder kan zijn geboekt. Het is daarom uiterst belangrijk de Signalisatie set op tijd terug te brengen. Indien de Signalisatie set niet tijdig terug wordt gebracht, en in de staat waarin de huurder de set ontving, zullen hiervoor 2 huureenheden in rekening worden gebracht, welke ofwel worden bijgeteld van het openstaande tegoed, ofwel apart kunnen worden betaald. Dit om te compenseren voor het verloren tijdsblok van de persoon die normaliter na hen de Signalisatie set zou hebben gebruikt en voor het extra tijdsblok dat voor die persoon zal moeten worden gereserveerd.

Artikel 5       Kosten en lasten

 

 1. Alle kosten en lasten van welke aard ook met betrekking tot het innemen van openbare weg of parkeerplaatsen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanvraag vergunning, betaling van compensatie (belastingen) aan de gemeente, eventuele boetes en verzekeringskosten, …)

vallen ten laste van de Huurder.

 1. Zoals beschreven in artikel 2 mag de Signalisatie set enkel worden gebruikt voor het afbakenen van een zone waarvoor een vergunning werd afgeleverd, gedurende de looptijd van die vergunning.

Als de Signalisatie set wordt gebruikt zonder vergunning, en hieraan boetes worden gekoppeld of zelfs lijdt tot een inbeslagname van de Signalisatie set, zal de huurder hiervoor de kosten moeten dragen EN de verhuurder moeten vergoeden voor zijn verlies. Dit verlies houdt in de aankoopprijs van een nieuwe Signalisatie set + het verlies aan huurinkomsten gedurende de periode dat de verhuurder zonder set valt.

 1. De Huurder zal de Signalisatie set als een goed huisvader gebruiken en uitsluitend overeenkomstig de in artikel 2 beschreven bestemming.

Artikel 6  Teruggave van de Signalisatie set

 

 1. De Huurder is gehouden tot teruggave van de Signalisatie set bij het beëindigen van deze huurovereenkomst om welke reden dan ook.

 

 1. De Signalisatie set moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst. De Huurder kan echter niet instaan voor verlies of beschadiging van de Signalisatie set door ouderdom of overmacht. Tenzij kan worden aangetoond dat er niet werd gehandeld als een goede huisvader.

 

Artikel 7       Uitdrukkelijk ontbindend beding

 1. De huurovereenkomst zal automatisch geacht worden ontbonden te zijn tussen Partijen ingeval van verlies of tenietgaan van de Signalisatie set alvorens de verhuurdatum van dit contract ingaat. In voorkomend geval heeft de Huurder recht op terugbetaling van het openstaande tegoed.

 

 1. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der Partijen zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt. Indien de Huurder zijn plichten niet nakomt, heeft de Verhuurder het recht tot inhouding van het openstaande tegoed. Indien de Verhuurder zijn plichten niet nakomt, heeft de Huurder recht op terugbetaling van het openstaande tegoed.

 

Artikel 8     Onderhuur en overdracht van huur

 

De Huurder mag de huurovereenkomst niet overdragen, noch de Signalisatie set geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Indien de Huurder dit wel doet, kan alle eventuele schade op hem worden verhaald.

 

Artikel 9 Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

 

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbank naar Belgisch recht.

 

Artikel 10    Nietigheid

 

Wanneer een clausule van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere bepalingen onveranderd van toepassing, voor zover het niet een essentiële bepaling van de huurovereenkomst betreft.

 

Artikel 11    Voorgaande overeenkomsten en aanvragen

 

 • De huurovereenkomst vervangt integraal alle voorgaande overeenkomsten, akkoorden of afspraken die tussen de Verhuurder en de Huurder zijn gemaakt betreffende de huur van de Signalisatie set.

 • Het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier betekend automatisch dat u akkoord gaat met deze huurovereenkomst

 

Artikel 12 Privacy

De van u verkregen gegevens via invul- of aanvraagformulieren wordt door ons enkel gebruikt voor administratieve doeleinde, zonder deze door te geven aan derden of te gebruiken voor commerciële informatieverspreiding. De gegevens van u verkregen via enquêtes worden door ons enkel gebruikt om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren waar nodig.  

 

Artikel 13   Verhuurtermijn

 

De Signalisatie set zal door de verhuurder worden verhuurd aan de huurder

Van:                      ….. / …… / 20 ……         Tot en met:           …… / …… / 20 ……

Aantal sets: ………                            Aantal pinklampen: ………

 

Artikel 14 Verzekering

Als klant kan u bijkomend een anti-diefstalverzekering afsluiten. Deze verzekering zal de verhuurder vergoeden bij diefstal of vandalisme. De verzekering is optioneel maar Indien de huurder geen verzekering afsluit en er vindt een diefstal of vandalisme plaats aan de gehuurde goederen, dient de huurder het geleden verlies aan de verhuurder te vergoeden. Dit kan gaan van het inhouden van de waarborg tot het aanrekenen van het volledige bedrag van een nieuwe Signalisatie set.
Voorwaarden:

Zodra diefstal, verdwijning of beschadigingen van de gehuurde Signalisatie set wordt vastgesteld door de huurder, zal hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24u de gegevens van het opgestelde proces-verbaal alsook hiervan een duidelijk leesbaar kopie overmaken aan de verhuurder. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak meer kunnen maken op de afgesloten verzekering en zal hij/zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden.

Als kan worden aangetoond dat de huurder het gehuurde goed niet heeft beheerd als een goede huisvader geldt eveneens een terugtrekking van de verzekeringspolis.

 

Het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier is gelijkwaardig aan het ondertekenen van deze huurovereenkomst

Algemene voorwaarden aardingsmeter

Artikel 1   Voorwerp van de overeenkomst

 

 1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder:

 

Een complete set aardingsmeter bestaande uit 1 meettoestel; 1 groen en 1 rood ijkingssnoer; 1 meet snoer groen; 1 meetsnoer geel en 1 meetsnoer rood; 2 meetpennen; 1 draagtas en bijgevoegde handleiding (zie bovenstaande foto).

 

Hierna de “Set aardingsmeter”.

 

 1. De Huurder aanvaardt de staat waarin de Set aardingsmeter zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

 

Artikel 2                         Bestemming

 

De Set aardingsmeter is uitsluitend bestemd voor het meten van aardingsweerstand (of spreidingsweerstand) met het oog op keuring van de elektrische installatie. Het gemeten resultaat is eerder een indicatie en telt niet als keuringwaarde.

 

Artikel 3                         Duur en opzeggingsmodaliteiten

 

 1. De duur van het huurcontract wordt opgenomen in artikel 13 de verhuurtermijn.

 

 1. Iedere partij heeft ieder moment het recht voortijdig en kosteloos een einde te stellen aan de huurovereenkomst, mits hij 3 dagen van tevoren opzegt middels aangetekende brief of email (met ontvangstbevestiging) aan de andere partij. Huurders kunnen hun overeenkomst opzeggen tot 3 dagen op voorhand, tegen terugbetaling van de volledige door hen betaalde prijs min € 10 administratiekosten. Dergelijke terugbetaling geschiedt enkel via bankoverschrijving, welke de Verhuurder binnen 2 weken dient uit te voeren.

 

Artikel 4     Huurprijs

 

 1. Partijen komen een netto basishuurprijs overeen van € 15 voor de eerste 3 dagen van de verhuring, tenzij anders bepaald.

 

 1. Voor elke dag langer dan de eerste 3 dagen van de verhuring, komt er een toelage van € 4 per dag boven op de basishuurprijs.

 

 1. De volledige prijs van het gekozen pakket dient door de Huurder aan de Verhuurder op voorhand te worden betaald, en ten laatste op de dag van eerste verhuur. Betaling kan cash, via bankoverschrijving of met bankcontact.

 

 1. Voor de verhuur van de Set aardingsmeter zal er een waarborg worden gevraagd van € 150, een waarborg die de huurder terugkrijgt wanneer hij de Set aardingsmeter terugbrengt, op de afgesproken dag en in dezelfde staat dan waarin de huurder ze heeft ontvangen.

 

 1. Onder voorbehoud van alle andere rechten en vorderingsrechten van de Verhuurder, zal elke vertraging van betaling van de huurprijs verschuldigd onder de huurovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de achterstallige huurgelden verhoogd met een intrest van 7% (zeven procent) per begonnen week tot op de datum van volledige betaling.

 

 1. Huurders nemen expliciete kennis van het feit dat de Set aardingsmeter na de met hen opgegeven eindtijd, door een andere huurder kan zijn geboekt. Het is daarom uiterst belangrijk de Set aardingsmeter op tijd terug te brengen. Indien de Set aardingsmeter niet tijdig terug wordt gebracht, en in de staat waarin de huurder de set ontving, zullen hiervoor 2 huureenheden (of € 30) in rekening worden gebracht, welke ofwel worden bijgeteld van het openstaande tegoed, ofwel apart kunnen worden betaald. Dit om te compenseren voor het verloren tijdsblok van de persoon die normaliter na hen de Set aardingsmeter zou hebben gebruikt en voor het extra tijdsblok dat voor die persoon zal moeten worden gereserveerd.

Artikel 5                         Kosten en lasten

 

 1. Alle kosten en lasten van welke aard ook

vallen ten laste van de Huurder.

 1. Zoals beschreven in artikel 2 mag de Set aardingsmeter enkel worden gebruikt voor meten van aardingsweerstand. Als de Set aardingsmeter wordt gebruikt voor andere metingen en er de meter of toebehoren gaan stuk of raken beschadigt dan is de huurder hiervoor verantwoordelijk en zullen de kosten op hem worden verhaald.

 2. De Huurder zal de Set aardingsmeter als een goed huisvader gebruiken en uitsluitend overeenkomstig de in artikel 2 beschreven bestemming.

Artikel 6                         Teruggave van de Set aardingsmeter

 

 1. De Huurder is gehouden tot teruggave van de Set aardingsmeter bij het beëindigen van deze huurovereenkomst om welke reden dan ook.

 

 1. De Set aardingsmeter moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst. De Huurder kan echter niet instaan voor beschadiging van de Set aardingsmeter door ouderdom. Tenzij kan worden aangetoond dat er niet werd gehandeld als een goede huisvader.

 

 

Artikel 7                         Uitdrukkelijk ontbindend beding

 

 1. De huurovereenkomst zal automatisch geacht worden ontbonden te zijn tussen Partijen ingeval van verlies of tenietgaan van de Set aardingsmeter alvorens de verhuurdatum van dit contract ingaat. In voorkomend geval heeft de Huurder recht op terugbetaling van het de reeds betaalde bedrag voor de huur van de aardingsmeter.

 

 1. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der Partijen zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt. Indien de Huurder zijn plichten niet nakomt, heeft de Verhuurder het recht tot inhouding van het openstaande tegoed. Indien de Verhuurder zijn plichten niet nakomt, heeft de Huurder recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 8                         Onderhuur en overdracht van huur

 

De Huurder mag de huurovereenkomst niet overdragen, noch de Set aardingsmeter geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Indien de Huurder dit wel doet, kan alle eventuele schade op hem worden verhaald.

 

Artikel 9                         Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

 

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbank naar Belgisch recht.

 

Artikel 10                       Nietigheid

 

Wanneer een clausule van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere bepalingen onveranderd van toepassing, voor zover het niet een essentiële bepaling van de huurovereenkomst betreft.

 

Artikel 11                       Voorgaande overeenkomsten en aanvragen

 

 • De huurovereenkomst vervangt integraal alle voorgaande overeenkomsten, akkoorden of afspraken die tussen de Verhuurder en de Huurder zijn gemaakt betreffende de huur van de Set aardingsmeter.

 • Het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier betekend automatisch dat u akkoord gaat met deze huurovereenkomst

Artikel 12 Privacy

De van u verkregen gegevens via invul- of aanvraagformulieren wordt door ons enkel gebruikt voor administratieve doeleinde, zonder deze door te geven aan derden of te gebruiken voor commerciële informatieverspreiding. De gegevens van u verkregen via enquêtes worden door ons enkel gebruikt om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren waar nodig.  

 

Artikel 13           Verhuurtermijn

 

De Set aardingsmeter zal door de verhuurder worden verhuurd aan de huurder

Van:                     ….. / …… / 20 ……         Tot en met:          …… / …… / 20 ……

 

Artikel 14 Verzekering

Als klant kan u bijkomend een anti-diefstalverzekering afsluiten. Deze verzekering zal de verhuurder vergoeden bij diefstal of vandalisme. De verzekering is optioneel maar Indien de huurder geen verzekering afsluit en er vindt een diefstal of vandalisme plaats aan de gehuurde goederen, dient de huurder het geleden verlies aan de verhuurder te vergoeden. Dit kan gaan van het inhouden van de waarborg tot het aanrekenen van het volledige bedrag van een nieuwe Signalisatie set.
Voorwaarden:

Zodra diefstal, verdwijning of beschadigingen van de gehuurde Signalisatie set wordt vastgesteld door de huurder, zal hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24u de gegevens van het opgestelde proces-verbaal alsook hiervan een duidelijk leesbaar kopie overmaken aan de verhuurder. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak meer kunnen maken op de afgesloten verzekering en zal hij/zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden.

Als kan worden aangetoond dat de huurder het gehuurde goed niet heeft beheerd als een goede huisvader geldt eveneens een terugtrekking van de verzekeringspolis.


Het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier is gelijkwaardig aan het ondertekenen van deze huurovereenkomst